WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja na urządzenia z oferty
TPI Sp. z o.o.

1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu przy używaniu go zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych określonych w instrukcji obsługi urządzenia.

 • Gwarancja dotyczy usterek urządzeń/części zamiennych, powstałych na skutek wad materiału, wadliwej konstrukcji lub wad montażowych.
 • Gwarant udziela Użytkownikowi standardowej gwarancji na okres zgodny z Tabelą Okresów Gwarancyjnych TPI począwszy od daty sprzedaży.
 • Tachimetry i teodolity marek Topcon i Sokkia posiadające gwarancję dłuższą niż 12 miesięcy muszą być poddawane przeglądowi w autoryzowanym przez producenta serwisie co 12 miesięcy. Niewykonanie przeglądu skutkuje wygaśnięciem gwarancji po upływie 12 miesięcy. Przegląd musi być wykonany przed upływem każdych kolejnych 12 miesięcy. Czas użytkowania liczony jest od daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu (faktura lub paragon).
 • Usterki uznane za gwarancyjne będą usuwane bezpłatnie przez autoryzowany serwis w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych począwszy od dnia dostarczenia sprzętu do naprawy. W uzasadnionych przypadkach termin naprawy może ulec przedłużeniu.
 • Nie uważa się za naprawę gwarancyjną zabiegów będących należytą, normalną obsługą eksploatacyjną np sprawdzenie, rektyfikacja, kalibracja.
 • Naprawy odbywają się w siedzibie Gwaranta lub miejscach wskazanych przez Gwaranta.
 • Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta.
 • Akcesoria, w tym baterie, akumulatory, kable, uchwyty, ładowarki, itp. objęte są 3 miesięczną gwarancją.
 • Za nieuzasadnione reklamacje obciążany jest użytkownik zgodnie z obowiązującymi cenami.
 • Naprawa gwarancyjna dokonana będzie wyłącznie na podstawie dokumentu zakupu zawierającego numer seryjny. (WARUNEK KONIECZNY)
 • W ramach gwarancji Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków usterek tj. szkód wyrządzonych ludziom, zniszczenia cudzej własności, strat w zyskach itp.

2. Gwarancja traci ważność w przypadku stwierdzenia: przekroczenia norm użytkowania sprzętu, uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, uszkodzeń mechanicznych, dokonywania przez Użytkownika napraw we własnym zakresie lub w zakładach nie posiadających autoryzacji.

3. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady ukryte towaru jest zgodnie z art. 558 §1 kodeksu cywilnego wyłączona.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

5.  Ewentualne spory mogące wyniknąć podczas wykonywania niniejszej umowy strony będą starały się rozpatrywać na drodze polubownej, a w przypadku niemożliwości ich rozstrzygnięcia na drodze sądowej w sądzie właściwym miejscowo dla Gwaranta.

6.  W przypadku potrzeby skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem TPI:

     e-mail: serwis@tpi.com.pl
     tel. 22 632 91 40 w. 3

Dokument ważny dla sprzętu opuszczającego serwis TPI od dnia 1.08.2016 r.

ProduktOkres gwarancji (miesiąc)
Instrumenty dla budownictwa
Niwelatory rotacyjne Topcon (RL)60
Niwelatory liniowe Topcon (TP-L)60
Niwelatory rotacyjne, liniowe i krzyżowe Nivel System12
Niwelatory optyczne Topcon (AT-B) i Nivel System (seria Nx)60
Niwelatory optyczne Sokkia (C, B) i Nivel System (seria Xi)12
Niwelatory kodowe Topcon 2LS (Orion+)12
Systemy sterowania maszyn (w tym komponenty)12
Czujniki laserowe i piloty zdalnego sterowania Topcon, Nivel System12
Teodolity Nivel System12
Instrumenty geodezyjne
Niwelatory kodowe Sokkia SDL12
Teodolity Sokkia12
Teodolity Topcon12
Tachimetry Sokkia12
Tachimetry Topcon12
Akcesoria TS (tyczki, statywy, uchwyty, ładowarki, kable, baterie, walizy, karty pamięci)3
Skanery Laserowe
Faro seria X12
Faro Freestyle12
Topcon GLS 2000 SML12
GPS
GPS Topcon12
GPS Sokkia12
Antena GPS12
Kontrolery Topcon12
Kontrolery Sokkia12
Akcesoria GPS (anteny GSM, anteny UHF, tyczki, bipody, uchwyty, ładowarki,
kable, baterie, walizy, plecaki, karty pamięci)
3
GIS
Odbiornik Survpoint GIS PRO12
Dodatki
Radiotelefony: XTR446, TLKR-T5l Drogomierz M100 2412
Gwarancja na usługi serwisowe
Okres gwarancji na usługę serwisową3