WARUNKI SERWISU

Zasady pracy serwisu
TPI Sp. z o.o.

  1. Klient przekazujący sprzęt do naprawy zobowiązany jest określić rodzaj naprawy oraz opisać uszkodzenie, które należy usunąć. Należy również określić sposób odbioru sprzętu (wysyłka do klienta lub dostarczenie do regionalnego biura handlowego w celu odbioru osobistego).
  1. TPI Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach pamięci zainstalowanych w sprzęcie lub dostarczonych wraz ze sprzętem.
  2. Dokumentem uprawniającym do wykonania naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu zawierający numer seryjny urządzenia.
  3. Usługi określone w cenniku typowych zleceń serwisowych (m.in. kalibracja, przegląd, diagnoza i wycena) nie wymagają akceptacji Klienta. Dostawa sprzętu do wykonania takiej usługi jest równoznaczna z akceptacją jej kosztu. Aktualny cennik usług serwisowych znajduje się w biurach TPI oraz na stronie https://tpi.com.pl/cennik-uslug-serwisowych.

    Na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1221, z późn. zm.) art. 106n, faktury będą przesyłane przez TPI Sp. z o.o. w formie elektronicznej.

  4. W przypadku rezygnacji z usługi lub braku akceptacji wyceny serwisowej w terminie 30 dni od dnia przedstawienia Klientowi, zostanie on obciążony opłatą za wykonanie diagnozy usterki, wyceny naprawy i transportu zgodnie z cennikiem usług serwisowych.
  5. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem, nieodebranie urządzenia w przeciągu 90 dni od dnia przedstawienia wyceny serwisowej oznacza porzucenie z zamiarem wyzbycia się własności. W takiej sytuacji własność urządzenia przechodzi na rzecz TPI Sp. z o.o., a Klient zrzeka się jakichkolwiek roszczeń wobec TPI Sp. z o.o.
  6. W sprawach nieuregulowanych powyższymi warunkami, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

     e-mail: serwis@tpi.com.pl
     tel. 22 632 91 40 w. 3